Algemene voorwaarden En zó is het NU

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle publicaties van En zó is het NU.

Koper: persoon die door het betalen van een vergoeding tijdelijk toegang krijgt tot publicaties van En zó is het NU.

Publicaties: artikelen en video’s die door En zó is het NU op haar website ter beschikking worden gesteld.

Intellectueel eigendom: auteursrecht (copyright) op alle publicaties van En zó is het NU. Dit intellectueel eigendom is niet overdraagbaar.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle publicaties die al dan niet tegen een vergoeding op de website van En zó is het NU aan koper ter beschikking worden gesteld.
 2. Het is niet mogelijk om van deze algemene voorwaarden af te wijken. Alleen door acceptatie van de algemene voorwaarden en betaling van de vergoeding, verkrijgt koper tijdelijk toegang tot de publicatie van zijn of haar keuze.
 3. Indien enig bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. En zó is het NU zal voor die nietige bepaling een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2 Publicaties

 1. En zó is het NU stelt via haar website publicaties (artikelen en video’s) aan koper ter beschikking. Koper kan door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en het betalen van een kleine vergoeding, tijdelijk digitaal toegang krijgen tot deze publicaties.
 2. Het is koper niet toegestaan om publicaties van En zó is het NU verder te verspreiden, behoudens de korte, vrij toegankelijke introducties die in het openbare gedeelte van de website zijn geplaatst en de eerste drie gratis publicaties.
 3. Na betaling van de vergoeding ontvangt koper via zijn mailadres een link naar de volledige publicatie. Deze link is in totaal 48 uur geldig en kan maximaal 5 keer worden gebruikt. Dit ter voorkoming van misbruik en schending van het intellectueel eigendom.

Artikel 3 Vergoeding

 1. De vergoeding voor een publicatie staat bij elke publicatie prominent aangegeven. Het is niet mogelijk om van de prijs af te wijken.
 2. En zó is het NU hanteert geen abonnementen of herhaalde betalingen. Door betaling van de vergoeding wordt eenmalig voor 48 uur volledige toegang tot de publicatie verleend.
 3. Restitutie van de vergoeding is niet mogelijk nadat toegang tot de publicatie is verkregen.

Artikel 4 Intellectueel eigendom

 1.  Het intellectueel eigendom blijft te allen tijde bij En zó is het NU.
 2. Alle publicaties van En zó is het NU zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is koper niet toegestaan om de inhoud van deze publicaties te kopiëren, te vermenigvuldigen, onder eigen naam te publiceren of op andere manier te verspreiden.
 3. Artikel 4.2 is niet van toepassing op de vrij toegankelijke introducties van nieuwe publicaties en de eerste drie gratis publicaties op het openbare gedeelte van de website. Deze mogen wel gedeeld worden onder vermelding van het copyright van En zó is het NU.
 4. Indien koper deze bepalingen op intellectueel eigendom overschrijdt, is hij een schadevergoeding aan En zó is het NU verschuldigd ter hoogte van de totale productiekosten (materiaal en arbeidskosten á € 150 per uur) van de publicatie waarvoor het intellectueel eigendom is geschonden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. En zó is het NU is nimmer aansprakelijk voor schade die koper geleden stelt te hebben door publicaties van En zó is het NU. Ook is En zó is het NU niet aansprakelijk voor uitingen van kopers of andere partijen naar aanleiding van publicaties van En zó is het NU.
 2. En zó is het NU neemt alleen verantwoordelijkheid voor de inhoud van publicaties die via de website worden aangeboden. Indien deze publicaties onvolledigheden of onjuistheden bevatten, zal En zó is het NU deze onvolkomenheden corrigeren zodra zij hierop wordt geattendeerd. Het melden van onvolkomenheden kan via e-mail naar info@enzoishet.nu of via het contactformulier op de website.
 3. Mocht koper een klacht hebben na het lezen van een publicatie, dan kan hij of zij dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@enzoishet.nu of het contactformulier op de website in te vullen. En zó is het NU zal deze klacht in overleg met koper behandelen. Restitutie van een eventueel betaalde vergoeding is niet mogelijk.

Artikel 6 Rechtskeuze

 1.  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend aan een Nederlandse rechter voorgelegd